Usługi konserwacyjne świadczone są w następującym w zakresie:


Instalacji elektrycznej oraz domofonowej

utrzymanie we właściwym stanie technicznym wszystkich urządzeń domofonowych i elektrycznych nie będących w zakresie eksploatacji Zakładu Energetycznego, znajdujących się w częściach wspólnych budynku od złącza do indywidualnych liczników na wejściu do lokali tzw. obwody administracyjne w tym:

 • wymiana żarówek w budynku i na zewnątrz
 • dokręcanie przewodów
 • czyszczenie styków
 • zaizolowywanie przewodów
 • usuwanie dzikich połączeń z instalacji administracyjnych, po wskazaniu miejsca ich lokalizacji
 • wymiana wkładek bezpiecznikowych topikowych w tablicach administracyjnych
 • wymiana przycisków, wyłączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych zasilanych z tablic administracyjnych
 • wymiana źródeł światła, bezpieczników, główek bezpiecznikowych
 • ustawienia oraz regulacja zegarów sterujących oświetleniem klatek schodowych
 • systematyczne dokonywanie przeglądów instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
 • naprawa uszkodzeń
 • zabezpieczenie prac zgodnie z zasadami BHP i p.poż (podstawowe sprzątanie po wykonanych pracach)
 • regulacje parametrów domofonów na życzenie użytkowników
 • naprawa aparatów domofonowych
 • naprawa central i klawiatur
 • zmiana kodów wejściowych mieszkańców
 • wymiana uszkodzonych przewodów

Koszt materiałów tj. żarówek, jarzeniówek, włączników, przewodów ponosi zleceniodawca.

początek strony


Instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w budynku

 1. W zakresie konserwacji instalacji zimnej i ciepłej wody
 2. konserwacja instalacji wewnętrznej zimnej wody od zaworu za wodomierzem głównym do wodomierzy w mieszkaniach oraz instalacji ciepłej wody od zaworów odcinających w kotłowni do wodomierzy w mieszkaniach

  • usuwanie nieszczelności zaworów odcinającychna poziomach, pionach w lokalach i węzłach cieplnych
  • awaryjna wymiana odcinków o długości do 4mb na pionach i poziomach
  • doraźne zabezpieczenie miejsc awarii
  • wymiana dwuzłączek instalacyjnych
  • udrażnianie instalacji wodociągowej na odcinkach do 6mb
  • uszczelnianie armatury w pomieszczeniach wspólnych
  • uzupełnianie instalacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn
  • wymiana niesprawnych zaworów odcinających
  • wymiana niesprawnych zaworów podpionowych
  • wymiana niesprawnych liczników w lokalach, plombowanie liczników
  • przegląd połączeń gwintowanych na instalacji, likwidacja przecieków

 3. W zakresie konserwacji instalacji kanalizacyjnej
 4. zakres konserwacji obejmuje instalację pionową i poziomą do podejścia odpływowego przy odbiornikach w lokalach

  • likwidacja przecieków występujących w rurociągach kanalizacyjnych wraz wymianą odcinków rur do 4mbw jednym miejscu do średnicy 100mm
  • udrażnianie instalacji kanalizacyjnej na pionach i poziomach do pierwszej studzienki kanalizacyjnej
  • wymiana podejść odpływowych w pomieszczeniach wspólnych
  • udrażnianie kratek ściekowych w pomieszczeniach wspólnych
  • udrażnianie instalacji kanalizacji deszczowej

 5. W zakresie konserwacji instalacji CO
 6. zakres konserwacji obejmuje instalację CO od podejścia przy grzejnikach do zaworów odcinających w kotłowni

  • usuwanie przecieków przy złączach pod grzejnikami
  • awaryjna naprawa rurociągów łącznie z wymianą do długości 4mb
  • usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i gwintowanych oraz śrubowych(z wymianą szczeliwa)
  • usuwanie nidogrzewań lokalnych powstałych w wyniku zapchań kryz rur przyłączanych wraz z ich ewentualną wymianą
  • usuwanie zapowietrzeń instalacji i grzejników
  • uzupełnianie wody w instalacji
  • likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji
  • uzupełnianie instalacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robót konserwacyjnych oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn
  • wymiana uszkodzonych zaworów termostatycznych na grzejnikach w lokalach mieszkalnych, korytarzach, klatkach schodowych oraz podpionowych na instalacji
  • konserwacja węzłów CO

 7. W zakresie konserwacji instalacji gazowej
 8. konserwacja obejmuje konserwację instalacji gazowej od zaworu głównego w punkcie redukcyjno pomiarowym budynku do indywidualnych urządzeń odbiorczych

  • usuwanie nieszczelności
  • kontrola, dociskanie, uszczelnianie lub wymiana kurków gazowych
  • okresowe sprawdzanie szczelności złącz rurociągów i armatury
  • odłączanie urządzeń gazowych od instalacji przypadkach koniecznych przy wymianie rur wod-kan, CO ,itp.
  • podłączanie urządzeń po wykonanych naprawach
  • sprawdzanie pomieszczeń kurka głównego gazu
  • sprawdzanie przejść przewodów gazowych przez zewnętrzne ściany budynku
  • sprawdzanie stężenia gazu we wnękach gazomierzy, w szczególności połączeń i stanu gazomierzy
  • roczny przegląd instalacji gazowej

 9. Prowadzić książkę konserwacji w/w instalacji
 10. Koszty materiałów są pokrywane przez zleceniodawcę.

  Czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi:

  • w dni robocze w ciągu 2 godzin od zgłoszenia, o ile zgłoszenie nastąpiło do godziny 2000
  • w dni robocze reakcja następnego dnia od godziny 700, przy powiadomieniu po godzinie 2000
  • w dni robocze i święta w przypadku awarii zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców podjęcie działań nastąpi niezwłocznie

początek strony


Automatyki, instalacji elektrycznej i technologicznej w kotłowni gazowej

 • automatykę (układy regulacyjne CO, CW z automatyką kotłową)
 • instalację elektryczną (rozdzielnie , instalacja oświetlenia, zasilanie i sterowanie pomp, zasilanie automatyki)
 • instalację technologiczną (kotły z palnikami pompy itp.)
 • przeprowadzanie sezonowych przeglądów pieców z palnikami
 • kontrola stanu sprawności zaworów (wymiana niesprawnych)
 • przegląd widocznych połączeń gwintowanych (usuwanie nieszczelności)
 • przegląd stanu widocznych spawów i zgrzewów (usuwanie nieszczelności)
 • na bieżąco uzupełnianie soli w stacji uzdatniani

Prace konserwatorskie prowadzone będą raz w tygodniu (dokumentowane w książce konserwacji kotłowni) oraz w przypadkach awaryjnych na każde wezwanie Zamawiającego.

Umowa nie obejmuje kosztów materiałów i części zamiennych.

początek strony